مربوط به شنا
 saidzadeh  1396/05/01  237

اين مسابقات كه در رشته هاي شنا ، شيرجه ، واترپلو و شناي موزون برگزار مي شود ، داراي يك رشته قواعد و مقررات اساسي است كه قوانين عمومي ناميده مي شود . اين قوانين شامل كليه ي مسائل مربوط به استخرها ، وسائل و تجهيزات ، رقابت كنندگان ، مربيان و داوران است كه در ادامه به اهم قوانين مربوطه اشاره مي گردد :

1-برگزاري كليه ي مسابقات المپيك و قهرماني جهان و مسابقات رسمي بين المللي در رشته هاي شنا ، شيرجه ، واترپلو و شناي موزون تحت نظارت فينا انجام مي گيرد .

2- در هر مسابقه انفرادي ، حداكثر دو شناگر از هر كشور يا تيم مي توانند شركت كنند .

3- درهر مسابقه امدادي تنها يك تيم از هر كشوري حق شركت دارد و از كليه ي شناگران شركت كننده مي توان در مسابقات امدادي استفاده كرد .

4- تركيب تيم امدادي را مي توان دربين مسابقات مقدماتي و نهايي يك رشته تغيير داد .

5- حداقل تا يك ساعت پيش از آغاز مسابقه امدادي بايد اسامي و ترتيب قطعي شناگران امدادي را تحويل داد . در مسابقات مختلط امدادي ، فهرست اسامي شناگران بايد به ترتيب استيل باشد .

6- درتمام مسابقات كه شامل 800 متر آزاد بانوان و 1500 متر آزاد آقايان نيز مي شود ، شناگران بايد بر طبق ركورد ارائه شده در برگهاي رسمي شركت و به دسته هاي مقدماتي تقسيم شوند تا بر اساس رده بندي مسابقات مقدماتي در دو دسته ي نهايي A , Bقرار گيرند .

8- مدت برگزاري رقابتهاي المپيك چهارده روز و مسابقات قهرماني جهان ده روز است . مسابقات را مي توان صبح ، بعد از ظهر يا شب برگزار كرد .

9- به نفرات اول تا سوم مسابقات نهايي انفرادي و تيمي قهرماني جهان ، مدال هاي طلا ، نقره و برنز داده مي شود .

10- در مسابقات قهرماني جهان به كليه ي شركت كنندگان مقام هاي اول تا هشتم دسته هاي A , B

به شرح زير امتياز داده مي شود :

مسابقات انفرادي نهايي

دسته ي B

- 9،7،6،5،4،3،2،1

دسته ي A -18،16،15،14،13،12،11،10

مسابقات امدادي نهايي

دسته ي B, - 18،14،12،10،8،6،4،2

دسته ي A - 36،32،30،28،26،24،22،20

11- در صورت تساوي تيم ها يا شناگران ، امتيازهاي مقام مورد نظر به طور مساوي بين شناگران يا تيم ها تقسيم مي شوند .

12- به منظور برگزاري مسابقات رسمي شنا افراد زير مورد نيازند كه به عنوان اعضاي كميته داوري ، مسئوليت مسابقات را بعهده دارند :

سرپرست اجرايي مسابقات : 1 نفر

سر پرست فني مسابقات : 1 نفر

سر داور : 1 نفر

استارتر: 1 تا 2 نفر

داور استيل : 4 نفر ( در هركنار استخر 2 نفر)

سرپرست داوران برگشت : 2 نفر (1 نفر در ابتدا و 1 نفر در انتهاي استخر )

داور برگشت :1 نفر در ابتدا و 1 نفر در انتهاي خط

منشي كل : 1نفر

منشي 2 نفر

هماهنگ كننده : 2 نفر

مسئول طناب خطا :1 نفر

گوينده : 1نفر

سرپرست وقت نگهداران : 1نفر

وقت نگهدار: براي هر خط 3 نفر

سرپرست رده بندي : 1نفر

داور رده بندي : براي هر خط 1 نفر

13- براي كليه ي شناگران و تيم هاي شركت كننده بايد صندلي و يا مكان مشخصي در نظر گرفته شود .

14- سرداور بر تمام مقام هاي برگزار كننده نظارت و تسلط دارد و در نهايت زير نظر سرپرست فني مسابقات انجام وظيفه مي نمايد . او موظف است طبق آخرين مقررات مصوب فينا ، مسابقات را اداره نمايد.

15- اگر شناگري در عرض و يا در جهات ديگر وارد خط شناگر ديگر گردد و مزاحم او شود ، از دور مسابقات حذف مي شود و بايد سرپرست كل مسابقات موضوع را به كميته مسابقات گزارش دهد .

16- در رشته هاي كرال سينه و پشت ، هنگام برگشت ، تماس فيزيكي يك نقطه از بدن شناگر با ديواره استخر كافي است اما در شناهاي قورباغه و پروانه ، شناگر بايد با هر دو دست و به طور همزمان ديواره را لمس نمايد .

17 – استفاده از تكنيك شناهاي ديگر در هر مسابقه اي از رشته هاي چهارگانه شنا ، خطا محسوب مي شود.

18- پريدن شناگر به داخل آب قبل از شنيدن صداي سوت يا تپانچه داور استارت و همچنين پريدن شناگران در مسابقات امدادي قبل از برخورد دست شناگر قبلي با ديواره ، خطا محسوب مي شود .

19- شناگران بايستي در همان خطي كه شنا را شروع كرده اند مسابقه را به پايان برسانند و اگر در طول مسافت شنا بايستند و با پا در كف استخر راه بروند ، مرتكب خطا شده اند .

20- شناگران براي افزايش سرعت خود ، حق ندارند از وسائلي استفاده كنند كه موجب افزايش سرعت مي شود. همچنين نمي توانند از ابزاري استفاده كنند كه شناور ماندن آنها را درآب آسان تر و طولاني تر مي كند .

قوانین عمومی مسابقات شنا

• تمامی تیم ها باید قبلاٌ ثبت نام نمایند.
• اعضای هر تیم باید حداقل بصورت کامل در یک رویداد شرکت نمایند ، د رغیر اینصورت نتیجه اش اخراج آن عضو از قهرمانی خواهد بود .
• هر تیم مسئول تامین ایاب و ذهاب به محل مسابقه و بالعکس خواهد بود .
• هرگونه عملی توسط تیم که منجر به مزاحمت و ناراحتی تیم دیگر گردد ، خلاف جدی محسوب شده و طبق مقررات با ایشان رفتار خواهد شد .
• تیم ها نمایندگان کشور، سازمان ، باشگاه و حامیانشان و بطور کلی نجات غریق می باشند . بنابراین آنها باید رفتار صحیحی در طول مسابقات قهرمانی یا هر برنامۀ دیگری داشته باشند .چنانچه تیم یا حمایت کنندگان آن رفتار نادرستی داشته باشند با ایشان برخورد خواهد شد .
• چنانچه تیمی بر خلاف قانون با تخلفی روبرو شد سریعا باید با داور تماس گرفته و گزارش کاملی از موقعیت را بدهد . داور در جبران آن اقدام خواهد کرد . عدم گزارش یا خلاف آن خود احتمالا تخلف یا خلاف محسوب خواهدشد.
• اگر تیمی مرتکب جرم یا خلافی شود داور مسابقه اورا از مسابقات قهرمانی اخراج خواهد نمود . در این حالت داور گزارش کتبی به کمیتۀ انضباطی خواهد داد .
• اگر تیمی به موقع طبق برنامۀ اعلام شده در مسابقه حضور نیابد ، یعنی پس از انجام تشریفات مسابقه برسد از مسابقه اخراج خواهد شد و هیچ امتیازی به آن تعلق نخواهد گرفت (در مورد رویداد مربوطه ) و به ردۀ بالاتر نهایی و نیمه نهایی راه پیدا نخواهد کرد و درهمان امتیاز که داشتند باقی خواهند ماند .
• در رویدادی که حالت مخاطره آمیزی دارد ، داور مجاز خواهد بود که آن را لغو یا مجددا برنامۀ دیگری را اعلام نماید . در صورت لغو حتی اگر برخی تیم ها شروع کرده باشند هیچ امتیازی به آن رویداد در کل امتیازات داده نخواهد شد .
• برگزار کننده می تواند حذف یا تغییراتی در قوانین ، معیارهای مسابقات و جدول زمانی یا موضوعات دیگر در صورت لزوم بدهد . بنابراین در این صورت تغییرات با اعلام در بولتن آگهی شده و یک نسخه از آن به مدیر تیم داده خواهد شد . و بدین منظور برگزار کنندگان محل خاصی را به منظور درج اطلاعیه ها انتخاب خواهند نمود که در بولتن های بعدی به اطلاع خواهد رسید .
• برگزار کننده ممکن است جهت کمک به تصمیم قاضی ها از فیلم ، عکس یا موارد مشابه استفاده نماید که تصمیم نهایی توسط قاضی های اصلی گرفته خواهد شد .
• از هیچ نوع عامل افزایش سرعت در مسابقه (مانند دست پره دار ، آستین های لباس شنا ، بازوبند و غیره ) نباید استفاده کرد مگر نوع ویژه ای که برابر مقررات تعیین شده باشد .
توجه : برطبق قوانین اجرایی در مورد شرکت کنندگان ، تیم در مسابقه شامل مربی ها ، کمک مربی ها ، تماشاچی و غیره که همراه تیم شرکت نموده اند می شود .
• درجه بندی راهنمایی رفتار بازیکنان و مقامات همراه
در هر مسابقه خصوصا مسابقات قهرمانی جهان مهم است که شرکت کنندگان با روحیه ای ورزشی و خوب شرکت نمایند . بدین منظور و کسب نتیجۀ مطلوب کدهای زیر جهت راهنمایی تمامی ورزشکاران و داوران تهیه گردیده است :
 کمیتۀ برگزار کننده به اطلاع شرکت کنندگان و داوران در مسابقات قهرمانی میرساند که در موقع مسابقه ، مراسم و غیره با یک برخورد مورد پسند عموم ظاهر شوند . اعمال شما قابل توجه همگان خواهد بود و کمیته انتظار دارد تمامی شرکت کنندگان و داوران بدانند که همکاری آنها انعکاس مثبتی در نزد عموم خواهد داشت .
 با هررفتاری که باعث مزاحمت یا گرفتاری شود شدیداً برخورد خواهد شد . کمیته برگزار کننده این اختیار را خواهد داشت که در صورت بروز مشکل ، به عنوان جریمه حتی کل تیم را جریمه نماید .
 از لحظه ایکه کشور خودرا ترک می نمائید و مجدداً باز می گردید ، رفتار شما نتیجۀ اعمالی که عمداً خساراتی در محل حوزه ، محل اقامت وارد آورد اخراج شخص مجرم از مسابقه خواهد بود .
نتیجۀ سوء استفادۀ داوران حداقل اخراج از یک دوره و احتمالاًاخراج از کل مسابقات خواهد
بود . 


 

 

نظرات (0)
درج نظر:
نام:
ایمیل:
متن نظر:


ثبت

مطالب مرتبط
...
کرال سینه(بدن وسر)
rezai  1396/04/19  582 
...
کرال سینه(استارت)
rezai  1396/04/19  541 
Loading...